Положення про ТКС152

3. Членство в технічному комітеті його структура і склад

3.1.Членство в ТК 152 може бути колективне або індивідуальне.
Колективні члени беруть участь у роботі комітету через своїх уповноважених представників, які діють від їх імені.

Індивідуальними членами ТК 152 можуть бути провідні вчені та фахівці, які бажають брати участь у роботі комітету та які діють від свого імені. Перелік організацій - членів в ТК 152 та їх уповноважених представників наведено в Додатку 1.

3.2.Рішення щодо прийняття в члени ТК 152 приймають на засіданні ТК 152 згідно з заявою, поданою в ТК 152, та повідомляють про це рішення Держспоживстандарт України.

 1. У структурі ТК 152 можуть створюватись підкомітети (ПК) для певної частини робіт за визначеними об’єктами стандартизації (сферами діяльності) закріпленими за ТК 152 з відповідним розподілом компетенції між ПК.

 2. ТК152 (ПК) може створювати постійні або тимчасові робочі групи (РГ) для виконання конкретних завдань.

 3. ПК і РГ формують на засіданнях ТК 152. Структуру та склад ПК та РГ приймає і схвалює голова ТК 152. Структура ТК 152 наведена у додатку 2.

 4. ТК 152 (ПК) може створювати спільні РГ із представників зацікавлених ТК для робіт стосовно пов’язаних між собою об’єктів стандартизації.

 1. До складу робочих груп голова ТК152 (ПК), може запрошувати провідних спеціалістів та вчених зацікавлених підприємств (організацій) -замовників, розробників, виробників продукції, органів і організацій із стандартизації, метрології і сертифікації, громадських організацій споживачів, науково-технічних і інженерних товариств.

 2. Повноважні представники організацій - колективних членів ТК 152 виконують покладені на них функції і звітують про проведену роботу на робочих засіданнях ТК 152 (ПК, РГ) та шляхом листування з секретаріатом ТК 152.

Члени ТК 152 (ПК, РГ) готують пропозиції до планів роботи ТК 152 (ПК, РГ) та надають їх на адресу секретаріату до 1 грудня поточного року, беруть участь у роботі по виконанню цих планів, беруть участь у роботі ТК 152 (ПК, РГ), міжнародних (регіональних) організацій зі стандартизації за погодженням Держспоживстандарту України.

Організації (підприємства), що надали фахівців для роботи в ТК 152 (ПК, РГ) як повноважних представників, повинні забезпечувати умови для виконання покладених на них завдань.

Рішення ТК 152 щодо узгодження проектів планів та нормативних документів вважаються прийнятими при досягненні консенсусу між членами ТК .

Рішення ТК 152 щодо процедурних питань вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 2/3 його членів.

3.9. За невиконання обов’язків, передбачених у положенні про ТК 152, члена ТК 152 можна вивести зі складу комітету. Рішення про це ухвалюють на засіданні ТК 152 2/3 його членів.

4. Основні напрями діяльності технічного комітету

4.1. У сфері стандартизації ТК 152 організовує та здійснює такі роботи:

- розробляє, розглядає, погоджує і готує до затвердження проекти національних (ДСТУ) і міждержавних (ГОСТ) стандартів;

- переглядає і перевіряє стандарти, готує зміни до них і пропозиції щодо скасування ДСТУ та ГОСТ, а також за дорученням Держспоживстандарту України, готує пропозиції для голосування щодо проектів міжнародних і регіональних стандартів;

- сприяє застосуванню національних стандартів інших країн як
національних стандартів своєї держави;

- розробляє національні і міждержавні стандарти, гармонізовані з
міжнародними і регіональними;

- визначає пріоритетність прямого впровадження в Україні міжнародних та регіональних стандартів;

- співпрацює з ТК 41 „Зернові культури і продукти їхньої переробки», ТК 56„Цукор і крохмалепатокові продукти», ТК 120 „Упаковка, тара, пакувальні матеріали», ТК 124 „Природні і преформовані лікувальні ресурси» в суміжних сферах діяльності;

 • співпрацює з підприємствами (організаціями) - користувачами стандартів, зокрема з об’єднаннями споживачів, випробувальними центрами (лабораторіями) і органами сертифікації, іншими зацікавленими сторонами;

 • розробляє частину програми робіт із стандартизації за закріпленими об’єктами стандартизації або сферами діяльності;

- розглядає пропозиції щодо внесення змін до чинних НД або їх перегляд чи скасування.

4.2.Відносини ТК 152 із суб’єктами господарювання, органами державної влади та громадськими організаціями регулюються на підставі договорів (контрактів) і угод про співробітництво, що укладаються з організацією, яку вповноважено на здійснення функцій секретаріату, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

 1. Бюджетне фінансування робіт із стандартизації забороняється використовувати на інші потреби.

 2. ТК 152 може розробляти й інші нормативні документи із стандартизації, метрології і сертифікації.

 1. ТК 152 створює і веде фонди нормативних документів та нормативно правових актів для забезпечення своєї діяльності.

 2. ТК 152 надає науково-методичну і консультативну допомогу іншим суб’єктам стандартизації та користувачам стандартів, споживачам за погодженими з ними умовами.

4.7.ТК 152 за наявності замовлення організовує виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, щоб виявити потреби в розробленні нових вимог до об’єктів стандартизації та розвитку стандартизації в закріпленій за ним сфері діяльності.

4.8.ТК 152 готує пропозиції щодо виконавців робіт у закріпленій сфері діяльності за конкретними робочими темами та пропонує їх замовникові робіт, організовує технічний нагляд за розробленням цих тем, надає організаційно- методичну допомогу виконавцю.

4.9.ТК 152 організовує та проводить семінари, науково-практичні конференції тощо.

4.10.ТК 152 може видавати і розповсюджувати власні інформаційні матеріали та документи, що стосуються його діяльності, у друкованих і електронних засобах масової інформації.

5. Повноваження голови, відповідального секретаря і членів технічного комітету

5.1.Голова ТК 152 виконує такі функції:

 • розробляє технічну політику діяльності ТК 152 відповідно до мети та завдань стандартизації;

 • організовує та керує роботами ТК 152;
 • проводить робочі засідання ТК 152;

- готує документи й матеріали щодо діяльності ТК 152 для розгляду Держспоживстандартом України;

- залучає експертів і фахівців з інших організацій для роботи в ТК 152.

 1. Заступник голови ТК 152 виконує делеговані головою ТК 152 функції, а також функції голови, за його відсутності.

 2. Секретаріат ТК 152 виконує такі функції:
 • готує і забезпечує проведення засідань ТК 152;
 • координує роботу ПК і РГ, що входять до ТК 152
 • готує плани робіт ТК 152 і його робочих органів (ПК і РГ);
 • контролює виконання планів та програм робіт;

 • оформляє рішення ТК 152 і проекти НД;
 • організує розгляд документів ТК 152 зацікавленими організаціями;
 • забезпечує розгляд надісланих до ТК 152 матеріалів і проектів документів;
 • веде листування з організаціями, реєстрацію і облік документів;

 • веде облік фактичних витрат на виконання робіт із стандартизації та контролює цільове використання коштів.

Відповідальний секретар ТК 152 керує роботою секретаріату ТК 152 .

5.4.За невиконання своїх функціональних обов’язків або за порушення вимог Положення про ТК 152, голову ТК 152, його заступника або відповідального секретаря звільняють від виконання покладених на них функційвідповідним наказом Держспоживстандарту України. Пропозиції з цього питання можуть ухвалити члени ТК 152 більшістю голосів на засіданні комітету.

5.5. Керівники РГ керують і безпосередньо беруть участь у виконанні конкретних завдань РГ.

5.6. Фахівці, яких залучають до роботи в РГ, розробляють конкретні документи згідно з планом роботи, беруть участь у роботі інших комітетів за суміжними сферами діяльності,готують відгуки на проекти документів, які надходять до ТК 152 тощо.

5.7.Члени ТК 152 зобов’язані:

- брати постійну участь у роботі ТК 152 і його засіданнях;

 • відповідно до напрямів діяльності і функцій ТК 152 забезпечувати належне виконання покладених на них обов’язків;

 • голосувати в установлені строки для ухвалення рішень щодо проектів документів, які розробляє ТК 152;

 • своєчасно повідомляти через секретаріат голову ТК 152 про можливі зміни умов і порядку своєї роботи в ТК 152, а також їх причини.

5.8; Члени ТК 152 мають право:

 • одержувати всю необхідну інформацію, що стосується діяльності ТК 152;
 • вносити пропозиції щодо нових робочих тем і проектів, удосконалення діяльності ТК 152 і усунення недоліків у його роботі, а також вимагати їх розгляду;

 • за погодженням з головою ТК 152 друкувати результати досліджень, вико­наних у межах діяльності ТК 152;

 • вийти зі складу ТК 152, повідомивши про це керівництво ТК 152 не пізніше ніж за два місяці до моменту виходу;

 • подавати апеляції з приводу діяльності ТК 152 до Держспоживстандарту України;

 • представляти інтереси ТК 152 в інших ТК, органах і організаціях за дорученням голови ТК 152.

  Страниц: 1 2 3 4