Умови вступу

Асоціація «Укркондпром» приймає нових членів (Учасників) на добровільних, недискримінаційних засадах. Порядок та умови вступу здійснюються відповідно до норм Статуту.

Учасником Асоціації можуть бути суб’єкти господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми господарювання, які є резидентами України;  господарюють на ринку виробництва кондитерської продукції, харчових концентратів, крохмалепродуктів та кави; налаштовані активно сприяти досягненню цілей та предмету діяльності Асоціації, погодились з розміром внесків та порядком їх внесення.

Рішення щодо вступу нових членів (Учасників) до Асоціації приймаються на Загальних зборах Учасників за поданням Наглядової ради.

Прийом до складу Учасників Асоціації здійснюється на підставі таких документів:

1) письмової заяви керівника суб’єкта господарювання – нового члена, який бажає стати Учасником, що має містити:

а) реквізити:

–      повне та скорочене найменування;

–      ідентифікаційний номер в ЄДРПОУ;

–      юридична адреса (місцезнаходження);

–      поштова адреса (адрес для листування);

–      контакті особи (телефон, факс, адреса електронної пошти);

–      банківські реквізити;

–      діяльність на відповідному ринку (період, предмет діяльності);

–      наявність інтегрованої міжнародної системи якості та безпеки (дані);

–      повне найменування Виконавчого органу із зазначенням повних даних особи, яка обіймає таку посаду;

–      зазначення інших уповноважених осіб суб’єкта господарювання;

б) вираз бажання вступити до членів Асоціації (стати її Учасником);

в) зазначення погодження виконувати вимоги Статуту, рішень органів керівництва та контролю, сплачувати внески;

г) інші відомості за бажанням кандидата;

д) підпис керівника суб’єкта господарювання, печатка суб’єкта господарювання.

2) засвідченої копії рішення вищого органу управління та контролю або іншого уповноваженого органу керівництва та контролю суб’єкта господарювання про вступ до Асоціації;

3) довідки за підписом керівника та головного бухгалтера суб’єкта господарювання стосовно обсягів виробництва за останні три місяці;

4)  засвідчених копій свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про включення в ЄДРПОУ та довідки про взяття на облік платника податків.

Наявність вищевказаних документів не покладає на Асоціацію обов’язок і не дає правових підстав про прийняття суб’єкта господарювання до членів (Учасників) Асоціації.

Кожен член (Учасник) Асоціації має право виходу зі складу Асоціації, повідомивши про це письмово не пізніше як за один місяць до дня виходу. До письмового повідомлення додається належним чином засвідчена копія рішення вищого органу управління Учасника або іншого уповноваженого органу керівництва та контролю суб’єкта господарювання про вихід з Асоціації. Права Учасника Асоціації припиняються у зв’язку з його виходом через один місяць після отримання повідомлення.

Вихід з складу Асоціації не припиняє взаємних зобов’язань, що виникли між учасником (Учасником) та Асоціацією, з урахуванням виплати неоплачених членських внесків.

Виключення члена (Учасника) з Асоціації відбувається за умови, якщо:

–      член (Учасник) Асоціації припиняє діяльність;

–      компетентний орган відкликає (анулює) видану члену (Учаснику) відповідну ліцензію чи інший дозвільний документ, який є основним для його виду діяльності;

–      член (Учасник) Асоціації не сплачує внески протягом 2-х календарних місяців від закінчення терміну сплати такого внеску;

–      член (Учасник) Асоціації  не виконує інших обов’язків, передбачених законодавством та Статутом Асоціації.

Під час виходу члена ( Учасника) з Асоціації чи виключенні його з Асоціації він не має прав на частину майна Асоціації та на повернення сплачених ним вступних, членських та інших внесків.