Мета і завдання

МЕТОЮ ДІЯЛЬНОСТІ Асоціації є постійна координація господарської діяльності її Учасників без права втручання в їх виробничу, господарську й комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень щодо розроблення та впровадження в Україні нормативно-правового механізму управління процесом виробництва кондитерських виробів, кави, харчоконцентратної та крохмалепатокової продукції та їх реалізації з метою дотримання єдиних вимог до їх безпеки та якості, підтримки і створення умов для розвитку вітчизняних виробників кондитерських виробів, харчових концентратів, кави та крохмалепатокової продукції на основі інтеграції інтелектуальних, виробничих, фінансових і матеріальних ресурсів Учасників Асоціації.

ПРЕДМЕТОМ ДІЯЛЬНОСТІ Асоціації є координація діяльності її Учасників з наступних питань:

–      надання, узагальнення технічної інформації, створення умов для обміну інформацією між Учасниками Асоціації та впровадження освіти Учасників Асоціації з метою роз’яснення цілей Асоціації шляхом організації лекцій, дискусій, семінарів і конференцій, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій;

–      розповсюдження серед Учасників Асоціації досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології;

–      формування системи професійної підготовки Учасників Асоціації;

–      підготовка, збір, систематизація та регулярне публікування інформації про роботу Асоціації та її Учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;

–      організація аналітичних робіт з питань менеджменту та маркетингу на задіяних ринках і регулярне розповсюдження результатів цих робіт серед Учасників Асоціації;

–      надання лише методичної допомоги Учасникам Асоціації під час усунення недоліків у роботі чи підвищення кваліфікації працівників Учасників Асоціації;

–      забезпечення інформацією, а саме: збирання серед Учасників даних лише про виробництво, та іншу інформацію, яка затверджується Загальними зборами учасників Асоціації та поширення цієї інформації серед Учасників не раніше місяця та не пізніше двох місяців після її збирання за умов неможливості використання цих даних проти Учасників Асоціації;

–      участь спільно із Учасниками Асоціації у антидемпінгових, спеціальних та інших захисних заходах, які проводяться іншими державами у відношенні до товарів кондитерської, харчоконцентратної, крохмалепатокової промисловостей та виробництва кави України;

–      у сфері стандартизації, а саме, сприяння підвищенню ефективності функціонування кондитерської, харчоконцентратної, крохмалепатокової галузей та виробництва кави (ринку кондитерських виробів, харчових концентратів, крохмалю, патоки та кави) виключно шляхом розроблення, обговорення, внесення пропозицій щодо об’єктивно обґрунтованих видів класифікаторів, стандартів якості товарів, експлуатаційної надійності та безпеки, стандартів з питань екології;

–      співробітництво з органами влади з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад функціонування на ринку кондитерських виробів, харчових концентратів, крохмалепродуктів та кави; у тому числі, розробка та впровадження на розгляд відповідних уповноважених органів влади спільних проектів  з тарифного, митного та антидемпінгового регулювання; організація спільних зусиль проти підвищення цін та зборів на сировину у режимі митного ввезення на територію України; інтеграція  на мікроекономічному рівні задля територіального розширення ринків збуту, збільшення розмірів ринку, з метою росту конкуренції та динамічного розвитку галузі, в якій працюють Учасники Асоціації, з метою впровадження кращих умов торгівлі, досягнення ефекту розширення торгівлі з ростом інфраструктури;

–      представництво та захист інтересів Учасників Асоціації в органах державної влади, а також в інших організаціях як в Україні, так і за кордоном;

–      сприяння у створенні умов для виходу Учасників Асоціації на закордонні ринки, у тому числі, організація спільних зусиль для загального представництва вітчизняних виробників кондитерської, харчоконцентратної, крохмалепатокової продукції, кави на зовнішніх ринках, виходу на торгівельні ринки, позиціювання на зовнішніх ринках, у тому числі спільні дії з організації, проведення, та для участі у міжнародних виставках, міжнародних конференціях, інших аналогічних заходах;

–      сприяння встановленню позитивного іміджу виробників продукції серед громадськості, у тому числі, спільні дії щодо подолання, припинення, запобігання випуску та поширенню контрафактних товарів іншими виробниками кондитерської, харчоконцентратної, крохмалепатокової продукції, кави, що виробляються та реалізуються, як на території України, так і за її межами як аналогічні, подібні товари, та тих, що копіюють, співпадають, змішуються з об’єктами інтелектуальної власності Учасників Асоціації.

Для реалізації цих завдань Асоціація, в установленому законодавством порядку:

–      вносить пропозиції до органів влади з питань, що стосуються сфери виробництва та реалізації кондитерських виробів, харчових концентратів, крохмалепродуктів та кави, інвестиційної, науково-технічної, податкової та фінансово-кредитної політики, ринкових відносин та інших питань соціального та економічного розвитку зазначеної сфери діяльності, у тому числі, з питань відстоювання інтересів галузі в рамках митного, тарифного, антидемпінгового законодавства, пропагування інтересів вітчизняного виробника через низку преференцій та пільг; підготовки, проведення, відстоювання чітко сформульованих постійних ліній в законодавчих і виконавчих органах влади та управління, спрямованих на створення найбільш сприятливих умов для розвитку кондитерської, харчоконцентратної та крохмалепатокової галузей на території України, та позиціювання їх на зовнішніх ринках; впровадження цільових програм розвитку галузей, вдосконалення технологічних регламентів; вирішення питань в області стандартизації;

–      здійснює інформаційне, експертне, консультаційне забезпечення своїх Учасників;

–      ініціює та впроваджує продуктивний обмін серед Учасників з точки зору знань та практики вирішення питань різного характеру;

–      створює бази даних з питань, що стосуються діяльності Учасників Асоціації;

–      сприяє організації та проведенню в Україні чи за її межами для Учасників Асоціації науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, презентацій з питань, що відносяться до компетенції Асоціації;

–      сприяє законодавчому та нормативно-правовому забезпеченню діяльності Учасників Асоціації;

–      укладає будь-які угоди цивільно-правового характеру та відповідно до законодавства України.