Поставлення продукції на виробництво

Витяг із

ДСТУ 3946-2000

«Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні положення»

3. Терміни та визначення понять


3.4. Вид харчової продукції
Класифікаційна категорія харчових продуктів, об’єднаних однаковою назвою за якоюсь із ознак.

3.5. Група спорідненої продукції (у межах одного виду харчової продукції)
Сукупність продукції, що характеризується спільністю функційного призначення, галузі використання та номенклатури основних показників якості.

Примітка 1. Вид харчової продукції можна подати однією або декількома групами спорідненої продукції.

4. Загальні положення

4.1. Новий вид харчової продукції (далі – продукції) — це такий вид, який створений за новою технологією та (або) з використанням сировини, наповнювачів, харчових добавок тощо, які раніше не були використовувані у аналогічній харчовій продукції, або склад цих компонентів змінено, в результаті чого ця продукція характеризується якісними новими органолептичними та (або) фізико-хімічними та (або) мікробіологічними показниками, калорійністю та (або) поживною цінністю.

4.4. Розроблення і поставлення продукції на виробництво передбачає такі основні етапи:

1) розроблення технічного завдання (ТЗ);
2) створення зразків нової продукції і формування вимог до якості продукції;
3) розроблення рецептури, технологічної інструкції або технологічного регламенту, нормативної документації;
4) виготовлення і випробування зразків продукції;
5) приймання результатів розроблення дегустаційними комісіями;
6) затвердження та реєстрація нормативної і технологічної документації;
7) підготовка і освоєння виробництва нового виду продукції.

Окремі із зазначених робіт можна поєднувати, а також змінювати їхню послідовність.
На розроблення нових видів продукції, створюваних на основі науково-дослідних робіт, або на впровадження нової технології складається ТЗ. В інших випадках ТЗ не є обов’язковим документом.

У випадку поставлення на виробництво харчової продукції, що входить до групи спорідненої продукції, дозволено не розробляти технічного завдання та не проводити роботи з готування і освоювання виробництва.
Рішення про поставлення на виробництво харчового продукту, що входить до групи спорідненої продукції, дозволено приймати спеціалізованим дегустаційним комісіям.

4.5. Рішення про поставлення продукції на виробництво нових видів продукції приймає приймальна комісія.
Її функції виконує одна з нижченазваних дегустаційних комісій:

 •   центральні галузеві дегустаційні комісії комітетів та об’єднань Мінагропрому України відповідно до закріпленої за ними номенклатури харчової продукції;
 •   центральна дегустаційна комісія Укоопспілки (крім продукції, порядок затвердження якої визначений рішенням центрального органу влади, продукції спеціального призначення, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, біологічно-активних речовин – добавок до харчової продукції, а також продукції, створеної на основі нових видів нетрадиційної сировини);
 •   регіональні дегустаційні комісії, створені при обласних державних адміністраціях або регіональних органах виконавчої влади, стосовно продукції, яку виробляють і реалізують в межах даної області або в інших регіонах України (крім продукції спеціального призначення, консервів, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, біологічно-активних речовин – добавок до харчової продукції, створеної на основі нових видів нетрадиційної сировини);
 •   спеціалізовані дегустаційні комісії, створені при об’єднаннях підприємств харчової промисловості і утворені відповідно до чинного законодавства для прийняття рішення про постановку на виробництво нових видів харчової продукції власного виробництва (крім продукції, порядок затвердження якої визначено рішенням центрального органу виконавчої влади, продукції спеціального призначення, консервів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, біологічно-активних речовин — добавок до харчової продукції, а також продукції, створеної на основі нових видів нетрадиційної сировини).

 

Про прийняття рішення про постановку на виробництво обов’язково повідомляється центральний орган виконавчої влади з харчової промисловості.
Положення про центральні дегустаційні комісії розробляють і затверджують комітети та об’єднання Мінагропрому України і Укоопспілка за погодженням з Держстандартом України.
Положення про регіональну дегустаційну комісію розробляє та затверджує орган, що створює комісію, за погодженням з територіальними органами Держстандарту України і Мінагропрому України.
Положення про спеціалізовану дегустаційну комісію розробляє і затверджує об’єднання підприємств, яке утворює комісію і погоджує його з центральним органом виконавчої влади з питань агропромислової політики і центральним органом виконавчої влади з питань технічного регулювання і споживчої політики.

4.7. До приймальної комісії розробник подає:

 •   зразки нової продукції в кількості, яка визначається у положенні про дегустаційну комісію;
 •   проекти нормативної документації (проект технічних умов тощо);
 •   проекти технологічної документації (рецептури, технологічні інструкції тощо);
 •   протоколи випробувань продукції;
 •   пояснювальну записку.

Для продукції спеціального призначення додається висновок МОЗ України.

4.8. За результатами розгляду подання матеріалів і дегустації зразків продукції приймальна комісія складає акт (протокол) про прийняття одного з рішень:

 •   рекомендувати продукцію до поставлення на виробництво та затвердження нормативної документації;
 •   рекомендувати дороблення продукції;
 •   відхилити поставлення продукції на виробництво з зазначенням причин.

Після дороблення продукції проводиться повторне подання матеріалів до приймальної комісії.