Права та обов’язки участників

ПРАВА Учасників Асоціації:

 • брати участь в управлінні Асоціацією через участь у органах управління Асоціації;
 • добровільно вийти з Асоціації на умовах і в порядку, визначених Статутом Асоціації;
 • бути учасником (членом) інших об’єднань підприємств;
 • одержувати від Асоціації інформацію в узагальненому вигляді не раніше місяця після її збирання про виробництво та виробничі потужності; проблеми, які виникають у Учасників у процесі здійснення їхньої діяльності, з метою пошуку оптимальних шляхів їх вирішення; інформацію, яка може сприяти встановленню та розвитку відносин співробітництва з органами влади та іншими організаціями; інформацію щодо досягнень науки, технічних знань, передового досвіду про ефективні технології, впровадження заходів зниження витрат, екологічно чисті технології; дані про систему професійної підготовки своїх Учасників, про галузеві проблеми, іноземний досвід;
 • користуватися методичними розробками і матеріально-технічними засобами Асоціації, а також послугами, консультаціями і рекомендаціями, що їх надають Асоціація чи її органи виключно в межах мети та предмету діяльності Асоціації, визначених пунктами 3.1, 3.2 Статуту ;
 • одержувати від Асоціації будь-яку інформацію щодо діяльності Асоціації;
 • знайомитися з документами, що пов’язані з питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів Учасників Асоціації;
 • ознайомитися з річними залишками, звітами Асоціації, протоколом Загальних зборів членів Асоціації, рішеннями інших органів управління;
 • вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів Учасників;
 • вносити свої пропозиції щодо програм діяльності та розвитку Асоціації;
 • ініціювання вирішення питань, що відносяться до мети та предмету діяльності Асоціації.

ЗАБОВ’ЯЗАННЯ Учасники Асоціації:

 • дотримуватися Статуту Асоціації і виконувати рішення Загальних зборів Учасників та інших органів управління Асоціації;
 • брати активну участь в управлінні Асоціацією та сприяти досягненню цілей і завдань, які стоять перед Асоціацією;
 • надавати Асоціації інформацію щодо своєї діяльності, виключно в межах, визначених метою та завданнями Асоціації та повідомляти про обставини, які перешкоджають чи можуть перешкодити досягненню Асоціацією завдань та мети Асоціації;
 • виконувати зобов’язання перед Асоціацією, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України;
 • не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Асоціації;
 • в порядку, установленому Статутом Асоціації чи рішенням Загальних зборів Учасників, своєчасно сплачувати вступні і членські внески;
 • не порушувати правила добросовісної конкуренції;
 • нести інші обов’язки, якщо це передбачено законодавством та Статутом Асоціації.

Виключення та вихід Учасника приймаються Загальними Зборами Учасників та оформлюється рішенням Загальних зборів Учасників у вигляді протоколу.