Умови вступу

Членство у Асоціації є вільними для входу та для виходу Учасників.

 

Членство у Асоціації є індивідуальним.

 

Асоціація приймає нових членів (Учасників) на добровільних, недискримінаційних засадах. Порядок та умови вступу до Асоціації здійснюються відповідно до норм Статуту.

 

Учасником Асоціації можуть бути суб’єкти господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми господарювання, які є резидентами України, які господарюють на ринку виробництва кондитерської продукції, харчових концентратів, крохмалепродуктів та кави, які виразили згоду із нормами Статуту, органами керівництва, порядком прийняття рішень в Асоціації, мають ім’я на ринку відповідної діяльності чи іншим чином зарекомендували свою добросовісність на ринку, виразили готовність активно сприяти досягненню цілей та предмету діяльності Асоціації, погодились з розміром внесків та порядком їх внесення.

 

Рішення щодо вступу нових членів до Асоціації приймають Загальні збори Учасників за поданням Наглядової ради. У разі прийняття рішення щодо нового члена, останній стає Учасником.

 

Прийом до складу Учасників Асоціації здійснюється Загальними зборами Учасників Асоціації на підставі таких документів:

 

1)    письмової заяви керівника суб’єкта господарювання – нового члена, який бажає стати Учасником;

2)    належними чином засвідченої копії рішення вищого органу управління та контролю або іншого уповноваженого органу керівництва та контролю суб’єкта господарювання про вступ до Асоціації;

3)    довідки за підписом керівника та головного бухгалтера суб’єкта господарювання про обсяги виробництва за останні три місяці;

4)    належним чином засвідчених копій свідоцтва про державну реєстрацію, довідки про включення в ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік платника податків.

 

Для членства щодо набуття статусу Учасника Асоціації письмова заява керівника суб’єкта господарювання повинна містити:

а) реквізити:

-      повне та скорочене найменування;

-      ідентифікаційний номер в ЄДРПОУ;

-      юридична адреса (місцезнаходження);

-      поштова адреса (адрес для листування);

-      контакті особи (телефон, факс, адреса електронної пошти);

-      банківські реквізити;

-      діяльність на відповідному ринку (період, предмет діяльності);

-      наявність інтегрованої міжнародної системи якості та безпеки (дані);

-      повне найменування Виконавчого органу із зазначенням повних даних особи, яка обіймає таку посаду;

-      зазначення інших уповноважених осіб суб’єкта господарювання;

б) вираз бажання вступити до членів Асоціації (стати її Учасником);

в) зазначення погодження виконувати вимоги Статуту, рішень органів керівництва та контролю, сплачувати внески;

г) інші відомості за бажанням кандидата;

д) підпис керівника суб’єкта господарювання, печатка суб’єкта господарювання.

 

Виконавчий орган Асоціації може затвердити форму заяви, у такому випадку заява подається за встановленою формою.

 

Наявність вищевказаних документів не покладає на Асоціацію обов’язок про прийняття суб’єкта господарювання до Учасників Асоціації у разі, якщо немає виконання норм п.4.4. Статуту Асоціації. Відсутність вищевказаних документів не дає правових підстав для прийняття нового члена до Асоціації.

 

Членство в Асоціації припиняється лише у зв’язку з виключенням Учасника з Асоціації або при виході Учасника з Асоціації.

 

Кожен Учасник Асоціації має право виходу зі складу Асоціації, повідомивши письмово про це Асоціацію не пізніш як за один місяць до дня виходу. До письмового повідомлення додається належним чином засвідчена копія рішення вищого органу управління Учасника або іншого уповноваженого органу керівництва та контролю суб’єкта господарювання про вихід з Асоціації. Права Учасника Асоціації припиняються у зв’язку з його виходом через один місяць після отримання повідомлення.

 

Вихід зі складу Учасників Асоціації не припиняє взаємних зобов’язань, що виникли між Учасником та Асоціацією, в тому числі й щодо сплати несплачених своєчасно членських внесків.

 

Виключення Учасника з Асоціації відбувається за умови, якщо:

-      Учасник Асоціації припиняє діяльність;

-      компетентний орган відзиває (анулює) видану Учаснику відповідну ліцензію чи інший дозвільний документ, який є основним для його виду діяльності;

-      Учасник Асоціації не сплачує внески протягом 2-х календарних місяців від закінчення терміну сплати такого внеску;

-      Учасник Асоціації  не виконує інших обов’язків, передбачених законодавством та Статутом Асоціації.

 

При виході Учасника з Асоціації чи виключенні його з Асоціації він не має прав на частину майна Асоціації та на повернення сплачених ним вступних і членських, інших внесків.